การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

โรงเรียน BHMS และสถาบันทดสอบ testpodium จะทำการประเมินผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์   www.testpodium.com

2. สร้างล็อกอินและรหัสผ่าน

3. เลือก การทดสอบระดับที่ 2

4. ทำแบบทดสอบให้เสร็จทางออนไลน์ (ประมาณ 35 นาที)

5. ส่งผลการทดสอบไปยัง BHMS ที่ลูเซิร์น (ภายใต้การรับรองของโรงเรียน)

หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับผลการทดสอบแล้ว โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและหลักสูตรที่นักรียนสามารถเข้าศึกษาได้ ภายใน 72 ชั่วโมง


Testpodium-English test results

ตรวจสอบและเปรียบเทียบคะแนน Testpodium

Compare the test results