การทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

รงเรียน B.H.M.S. และสถาบันทดสอบ testpodium จะทำการประเมินผลระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบออนไลน์ ซึ่งนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.testpodium.com or https://englishtest.duolingo.com

2. สร้างล็อกอินและรหัสผ่าน

3. เลือก การทดสอบระดับที่ 2

4. ทำแบบทดสอบให้เสร็จทางออนไลน์ (ประมาณ 35 นาที)

5. ส่งผลการทดสอบไปยัง B.H.M.S. ที่ลูเซิร์น (ภายใต้การรับรองของโรงเรียน)

หลังจากที่ทางโรงเรียนได้รับผลการทดสอบแล้ว โรงเรียนจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการประเมินระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนและหลักสูตรที่นักรียนสามารถเข้าศึกษาได้ ภายใน 72 ชั่วโมง

Please note that as part of the visa application procedure your local Swiss Embassy requirements apply. In many cases, they will require an IELTS certification or other officially accepted English test result. Testpodium may not be recognized for these purposes. Please contact your local B.H.M.S. staff to confirm requirements in your region.