FAQ

1. การเข้าศึกษาที่โรงเรียน B.H.M.S. ต้องใช้ผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานหรือไม่

ไม่จำเป็น นอกเหนือจากว่าผลการทดสอบนั้น มีความจำเป็นต่อการขอวีซ่า จากสถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีนี้ ผู้สมัครสามารถทำการทดสอบออนไลน์ผ่านทาง www.testpodium.com  (ระดับที่ 2) ซึ่งระบบจะทำการส่งผลการทดสอบไปยัง B.H.M.S. โดยตรง

2. มีจำนวนนักเรียนกี่คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

จำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน จะมีประมาณ 20-30 คน ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อย มีผลทำให้อาจารย์ผู้สอน มีเวลาให้กับนักเรียนมากขึ้น

3. นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เพื่อใช้ประกอบการเรียนหรือไม่

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีระเบียบบังคับว่านักเรียนจะต้องมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ที่ B.H.M.S. แต่เราแนะนำว่า นักเรียนควรนำมาเอง หลักสูตรระดับปริญญาหลายหลักสูตร ต้องใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอน และใช้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทางโรงเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการอินเตอร์เน็ต แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนสามารถนำ laptop มาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

4. นักเรียนสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนได้หรือไม่

ได้ ค่าบริการการใช้ อินเตอร์เน็ตที่ B.H.M.S. นั้นได้คิดรวมกับค่าเล่าเรียนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้นักเรียนสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านทาง WLAN (ระบบเครือข่ายไร้สาย) ได้เช่นเดียวกับอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการที่ห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่ในตึกหอพักนักเรียน โดยห้องคอมพิวเตอร์นี้เปิดให้บริการทุกวันจนถึงเวลา 23.00 น.

5. นักเรียนสามารถเข้าพักอาศัยที่อื่น นอกเหนือจากบริเวณหอพักนักเรียนได้หรือไม่

นักเรียนสามารถพักอาศัยที่อื่นได้ เมื่อนักเรียนได้เข้าพักที่หอพักนักเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ B.H.M.S. แล้ว(เป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน) หลังจากนั้น นักเรียนสามารถเช่าอพาร์ทเม้นท์อยู่เองได้ หากมีข้อสักถามในเรื่องนี้โปรดเช็คข้อมูลจากฝ่ายกิจการนักเรียน B.H.M.S.

6. นักเรียนสามารถทำงานพิเศษในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนได้หรือไม่

ถึงแม้ว่าการทำงานพิเศษในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ต่อรอบปีการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย แต่หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียน B.H.M.S. เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถทำงานประจำได้ 4-6 เดือนต่อรอบปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนจะมีรายได้ต่อรอบปีการศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ 12,000 ฟรังก์สวิส

7. โรงเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนในการหาสถานที่ฝึกอบรม ตามสายงานที่เรียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือไม่

ทางโรงเรียน B.H.M.S. ได้มีการว่าจ้างผู้ประสานงานด้านการฝึกอบรม เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งถ้านักเรียนมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ และเข้าเรียนในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับมีความประพฤติที่มีความเป็นมืออาชีพ นักเรียนก็จะมีสิทธิ์ได้รับการให้บริการจากเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ดังกล่าวได้

8. ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือนักเรียนในการหางานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วหรือไม่

แน่นอนที่สุด โรงเรียน B.H.M.S. ได้ร่วมงานกับบริษัทตัวแทนจัดหางานระดับนานาชาติหลายแห่ง ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความชำนาญ และเชี่ยวชาญในการจัดสรรบัณฑิตไปสู่ส่วนงานต่าง ๆ ทั่วยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ สำหรับระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาธุรกิจการโรงแรม จะต้องผ่านการฝึกงานที่โรงแรม หรือภัตตาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อย่างน้อย 1 แห่ง และผ่านการทดสอบการใช้ภาษาอังกฤษโดยสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม

9. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ นั้นรวมอยู่ในค่าเล่าเรียนหรือไม่

ใช่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้ถูกรวมกับค่าเล่าเรียนเรียบร้อยแล้ว หากแต่อุปกรณ์เหล่านั้น โรงเรียนอนุญาตให้เป็นการยืมใช้ชั่วคราวเท่านั้น และจะต้องส่งคืนเมื่อใช้เสร็จในสภาพที่เรียบร้อย

10. ค่าเล่าเรียนการศึกษาทั้งหมด ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

ค่าเล่าเรียนทั้งหมดประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหนังสือ และเอกสารประกอบการเรียนการสอนต่าง ๆ ค่าหอพักนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง /ห้องพัก และค่าอาหารที่โรงเรียนจัดไว้ให้ที่ร้านอาหารและภัตราคารจต่างๆในบริเวณโรงเรียน ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ครอบคลุมในช่วงระยะเวลา 24 สัปดาห์ /1 รอบปีการศึกษา ค่าใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ท ค่าใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียน ค่าประกันบำรุงรักษาสุขภาพ และการพยาบาล สำหรับระยะเวลา 12 เดือน

11.นักเรียนจะต้องจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนล่วงหน้าหรือไม่

ไม่จำเป็น นักเรียนต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้าในขั้นตอนแรกเริ่มในการสมัครเข้าเรียนเท่านั้น จากนั้นนักเรียนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเล่าเรียนอีกส่วนหนึ่ง หลังจากได้วีซ่าเรียบร้อยแล้ว และก่อนออกเดินทางมายังสวิตเซอร์แลนด์ หากนักเรียนมีข้อซักถาม หรือข้อสงสัยในเรื่องนี้ นักเรียนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการตลาด หรือตัวแทนของโรงเรียนในเรื่องค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้

12. นักเรียนสามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าประเภทนักเรียน/นักศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างไร

การขอวีซ่านักเรียนสามารถดำเนินการได้ผ่านทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในประเทศของนักเรียน โดยนักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติในการขอวีซ่าประเภทนักเรียน/นักศึกษา ตามที่สถานทูตกำหนดไว้ ซึ่งนักเรียนสามารถติดต่อขอคำปรึกษา และความช่วยเหลือในเรื่องนี้จากตัวแทนประจำท้องถิ่นของโรงเรียนที่โรงเรียนจัดสรรไว้ให้ ซึ่งตัวแทนเหล่านี้จะช่วยนักเรียนในแต่ละขั้นตอนในการทำวีซ่า โดยนักเรียนสามารถหาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวแทนโรงเรียน B.H.M.S. ระดับท้องถิ่น ที่มีอยู่ทั่วโลก ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/entry-switzerland-residence/visa-requirements-application-form.html

13. ขั้นตอนในการทำวีซ่านักเรียนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไร

สำหรับผู้ยื่นคำร้องที่ไม่ได้เป็นประชากรของประเทศในกลุ่มสมาชิกสมาคมยุโรป จะใช้เวลาประมาณ 8-12 สัปดาห์ หรือ 4-8 สัปดาห์ สำหรับประชากรของประเทศในกลุ่มสมาชิกสมาคมยุโรป

14. โรงเรียนจะมีข้อปฏิบัติในกรณีที่นักเรียนถูกปฏิเสธการออกวีซ่าอย่างไร

ในกรณีที่นักเรียนถูกปฏิเสธการให้วีซ่าจากสถานทูต หรือในกรณีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อกฎหมายอื่น ๆ นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะได้รับคืนค่าธรรมเนียมแรกเข้าจากโรงเรียนเป็นจำนวน 400 ฟรังก์สวิส ซึ่งโรงเรียนจะคืนค่าธรรมเนียมให้กับนักเรียน 1 สัปดาห์หลังจากที่โรงเรียนได้รับเอกสารชี้แจงการปฏิเสธวีซ่าอย่างเป็นทางการจากศูนย์ราชการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

15. โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับในระดับอนุปริญญา ,อนุปริญญาขั้นสูง และหลักสูตรต่อเนื่องระดับอนุปริญญาเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี

8 ครั้ง ต่อปี ดังนี้ ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ เมษายน พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน หรือ ตุลาคม และ พฤศจิกายน

16. โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมดกี่ครั้งต่อปี

2 ครั้งต่อปี เดือนกุมภาพันธ์ และ สิงหาคม

17. ถ้านักเรียนเจ็บป่วย ทางโรงเรียนจะให้ความช่วยเหลือทางด้านการรักษาพยาบาลหรือไม่

อาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนจะให้บริการ และช่วยเหลือนักเรียนทั้งทางด้านปัญหาส่วนตัว และการรักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ซึ่งหากนักเรียนที่มีความประสงค์จะให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยทำการนัดพบแพทย์ ก็สามารถทำได้

18. นักเรียนจะต้องใส่เครื่องแบบโรงเรียนที่โรงเรียน B.H.M.S. หรือไม่

นักเรียนที่ B.H.M.S. ไม่ต้องใส่เครื่องแบบ หากแต่จะต้องแต่งกายตามแบบการแต่งกายในการทำงานในการทำธุรกิจตามแบบสากล ซึ่งประกอบไปด้วยเสื้อสูทสีเข้ม เสื้อเชิ้ต และเน็คไท สำหรับผู้ชาย และกางเกง หรือ กระโปรงสีเข้ม เสิ้อเชิ้ตสตรี เสื้อแจ็กเก็ต และรองเท้าหุ้มส้นสีเข้ม สำหรับผู้หญิง นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาว นักเรียนสามารถใส่เสื้อกันหนาวได้

สำหรับในวิชาเกี่ยวกับการภัตตาคาร นักเรียนจะต้องสวมใส่ กางเกง หรือ กระโปรงสีดำ (รวมทั้งถุงน่องสีดำ) และสวมเสื้อเชิ้ต และ เสื้อเชิ้ตสตรีสีขาว นักเรียนชายจะต้องใส่ เน็คไท และรองเท้าสีดำ ส่วนนักเรียนในหลักสูตรคหกรรมจะมีเครื่องแบบสำหรับใส่เข้าเรียนในครัวต่างหาก