M.Sc. Degree Global Business Management

ภาพรวมโปรแกรม
หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจระดับสากล เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้จะให้เนื้อหาความรู้ระดับสูงและเป็นนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีระเบียบวินัยที่เหมาะสมในฐานะผู้จัดการในกิจการบริการ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

Admission Requirements

  • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S. PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
  • IELTS 6.0 or equivalent

กุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายน

M.Sc. Global Business Management

M.Sc. Global Business Management ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และความสามารถทางธุรกิจด้วยคุณสมบัติที่สูงขึ้นซึ่งสามารถเร่งความก้าวหน้าในอาชีพ นักศึกษาจะได้สัมผัสกับ กรณีศึกษาด้านอุตสาหกรรมและแนวคิดทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จในภาคธุรกิจและบริการ