Business Management Programs

โปรแกรมการจัดการธุรกิจที่ B.H.M.S. เสริมทักษะการจัดการขั้นพื้นฐานที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสาขาอาชีพ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการจัดการธุรกิจที่ B.H.M.S. มีคุณสมบัติทางวิชาการทักษะ และศักยภาพในหลากหลายสาขาธุรกิจระดับโลกเช่น การขาย การตลาดระหว่างประเทศการเงินและการควบคุมการเงินธนาคาร การจัดการทรัพยากรบุคคล การจัดการและการดำเนินงานในองค์ และหรือในตำแหน่งผู้บริหารในรัฐและองค์กรเอกชน.

The following Global Business Management Programs may be completet at the Business and Hotel Management School B.H.M.S. in Lucerne:

Undergraduate Programs

Diploma in Business & Hospitality Management

Higher Diploma in Business & Hospitality Management

BA Degree Global Management
 

Postgraduate Programs

M.Sc. Degree Global Business Management

MBA Dual Degree


Get more information about Hospitality Management Programs or Culinary Arts

There are different options to get more information.

Get info