Diploma in Business & Hospitality Management

ปริญญาสาขาการจัดการด้านการบริหารการโรงแรม ปี1

ขั้นหนึ่ง สู่การศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต

ในระดับอนุปริญญา ระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่ม โปรแกรมแรก ของระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการโรงแรม ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจอุตสาหกรรมการให้การบริการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้

โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีก 4-6 เดือน

จุดมุ่งหมายของโปรแกรม:

อนุปริญญาสาขาการจัดการด้านการให้บริการของโรงเรียน BHMSโปรแกรมนี้ได้ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับคนหนุ่มสาวที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมและการบริการในระดับสากล รวมทั้งผู้ที่มีความใฝ่ฝันในอาชีพในระดับการจัดการในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกัน

โดยโปรแกรมได้จัดสรรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิชาการ และโอกาสในการฝึกอบรมงาน และการฝึกทดลองงานในสถานที่ทำงานจริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการทำงานในสายงานธุรกิจนี้ทั่วโลก นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังให้ความรู้ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้มีความสนใจที่จะริเริ่มประกอบการธุรกิจในด้านนี้อีกด้วย

 นักเรียนจะได้รับความรู้ในด้านการบริการและการประกอบอาหาร ควบคู่ไปกับความรู้เชิงวิชาการในสาขาวิชาแขนงต่างๆ รวมถึงภาษาต่างชาติ โดยที่ตลอดทั้งหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกหัดและส่งเสริมในเรื่องบรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติต่างๆ ของชาวสวิตเซอร์แลนด์ เช่น ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา ศีลธรรม และสุขอนามัย โดยสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงาม ที่ยึดถือปฏิบัติกันทั่วโลก และถือเป็นหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยควบคู่กับความรู้เชิงวิชาการ และปฏิบัติ ที่นำไปสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานในอุตสาหกรรมธุรกิจนี้ในอนาคต.

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

Diploma in Business & Hospitality Management

Diploma in Business & Hospitality Management ในระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่มของระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจการบริหาร การจัดการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้ โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบเต็มรูปแบบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ อีก 4-6 เดือน