3-year BA Dual Degree in Culinary Arts

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับมหาวิทยาลัย Robert Gordon (RGU) ได้ออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีแบบหลักสูตรเร่งรัดในสวิตเซอร์แลนด์โดยไม่ลดทอนคุณภาพการเรียนการสอน

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพัฒนาอาชีพด้านการทำอาหาร โปรแกรมนำเสนอการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและความสามารถระดับมืออาชีพแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังมองหาที่จะได้รับความรู้เฉพาะที่จำเป็นเมื่อต้องการเปิดธุรกิจการทำอาหารหรือจัดเลี้ยงของพวกเขาเอง นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าสู่โปรแกรมในปีที่สาม

ระยะเวลาเรียน: 36 เดือน

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาด้านการโรงแรมและโปรแกรมด้านคหกรรม - ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

Diploma: Culinary Arts (Year One)

ในปีแรกนี้จะแนะนำนักเรียนให้รู้จักโลกของการทำอาหารและการออกแบบอาหาร โดยครูผู้สอนเน้นเทคนิคการผลิตอาหารขั้นพื้นฐานและเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการจากผู้บริโภค หลักสูตรพื้นฐานนี้เตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการฝึกงานครั้งแรกของพวกเขาในครัวเชิงพาณิชย์และจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาความเชื่อมั่นความสามารถในการทำงานเป็นทีม ความรู้และทักษะเพื่อความอยู่รอดในความเร่งรีบและความคึกคักของห้องครัวขนาดใหญ่

หลังจากสำเร็จการศึกษา 6 เดือน นักเรียนจะได้รับการอบรบฝึกงาน 4-6 เดือน

Higher Diploma: Culinary Arts (Year Two)

สำหรับหลักสูตรปีที่สอง ประกอบด้วยระยะเวลาการศึกษาอย่างเข้มข้น 6 เดือนที่ BHMS ในเมืองลูเซิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์และการฝึกอบรมงานภาคปฏิบัติ ที่ได้รับค่าจ้าง 4-6 เดือนสำหรับการฝึกงานในสวิสเซอร์แลนด์

โปรแกรมนี้สร้างขึ้นเพื่อความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำอาหารนานาชาติที่ได้รับในระดับประกาศนียบัตร นักเรียนจะได้ศึกษาสำรวจอาหารยุโรปและอาหารนานาชาติโดยการเตรียมสูตรอาหารที่หลากหลาย รวมถึงอาหารทั่วไป มังสวิรัติ อาหารจานหลัก ขนมอบและของหวาน นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารและการจัดการความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมรวมถึงความสัมพันธ์กับลูกค้า

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขั้นสูง 6 เดือนนักเรียนจะมีสิทธิ์ฝึกงาน 4-6 เดือนในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในสวิตเซอร์แลนด์

BA Degree: Culinary Arts (Year Three)

หลักสูตรปีที่สามของสาขาการจัดการคหกรรมขึ้นอยู่กับระยะเวลาการศึกษาอย่างเข้มข้นมากกว่า 20 สัปดาห์ที่ BHMS และมีประสบการณ์การทำงาน 4-6 เดือนในสวิสหรือในต่างประเทศ

หลักสูตรในปีที่สามและถือเป็นปีสุดท้ายในสาขาศิลปะการประกอบอาหาร นักเรียนต้องสร้างความสามารถและสะสมประสบการณ์การทำอาหารที่มีอยู่และเพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำและธุรกิจในเชิงลึก

วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมในปีที่3นี้ จะรวมถึงการดำเนินงานด้านการจัดการอาหารซึ่งรวมถึงการบริการลูกค้า การวางแผนและการจัดการทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการลูกทีมในห้องปฏิบัติการห้องครัว นอกจากนี้โปรแกรมยังให้รากฐานที่แข็งแกร่งในด้านทักษะที่หลากหลายก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่การทำงานจริงในอุตสาหกรรมอาหารและตำแหน่งอื่นๆในองค์กร

Preparatory English


 Intensive course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง

B.H.M.S. แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
www.testpodium.com ( level 2 ) or
englishtest.duolingo.com

วันเปิดภาคการศึกษา

มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Diploma in Culinary Arts

Diploma Culinary Arts B.H.M.S. ช่วยพัฒนาทักษะของนักเรียนในการประกอบและจัดเตรียมอาหารที่ทันสมัย การปรุงอาหารประเภท a la carte (อาหารประเภททีมีส่วนผสมพิเศษแยกออกมาต่างหาก) การทำขนม และขนมปังอบ และการทำของหวาน รวมทั้งการจัดการในสถานที่ประกอบอาหาร โดยการฝึกปฏิบัติงานจริง และการศึกษาในชั้นเรียน โดยตลอดระยะเวลา 2 ปีของหลักสูตร นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานที่สำคัญต่างๆ ในการประกอบอาชีพในธุรกิจภัตตาคารระดับโลก ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดอุตสาหกรรมหนึ่งทางโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนทางด้านคหกรรมโดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องครัวและสถานที่ประกอบอาหารใหม่เป็นแบบระบบเชื่อมต่อดาวเทียมสื่อสาร รวมกับอุปกรณ์ในการปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม ซึ่งในสภาพแวดล้อมการฝึกปฏิบัติ และการเรียนที่ปราศจากความเครียดและความกดดันนี้ ส่งผลให้นักเรียนในระดับแรกเริ่มสามารถฝึกฝนทักษะหลักต่างๆในการประกอบอาหาร เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการลงมือปฏิบัติประกอบอาหารจริงต่อไป

Higher Diploma Culinary Arts

Higher Diploma Culinary Arts B.H.M.S. หลักสูตรชั้นสูงด้านศิลปะการทำอาหารช่วยเพิ่มความเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนเกี่ยวกับหลักการทำอาหารสากลที่ได้รับในระดับอนุปริญญาปีที่แรก ไฮไลท์ที่เป็นประโยชน์ของปีที่สองนี้ ได้แก่ เทคนิคการทำครัวขั้นสูง การฝึกอบรมในการสร้างสรรค์และการนำเสนออาหารร่วมสมัยตลอดจนหลักสูตรการทำช็อกโกแลต นักเรียนเริ่มพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของพวกเขาผ่านวิชาธุรกิจหลัก เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสในการทำงานด้านการทำอาหารที่หลากหลาย

Bachelor Degree Culinary Arts

BA Degree Culinary Arts ปีที่สามและเป็นปีสุดท้าย ซึ่งนำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะการทำอาหารสร้างจากความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำอาหารที่มีอยู่ของนักเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะในทางปฏิบัติความเป็นผู้นำและธุรกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จุดเด่นของโปรแกรมปีที่สามนี้รวมถึงการจัดการระหว่างวินัยในการดำเนินงานบริการอาหารรวมถึงการบริการลูกค้าการวางแผนและการจัดการทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาหารโมเลกุลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและทีมการจัดการในห้องปฏิบัติการครัวช่วยให้การเรียนรู้ขั้นสูงสุดเพิ่มเติมในด้านทักษะที่หลากหลายก่อนที่นักเรียนจะก้าวไปสู่การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายและการหางาน