ปริญญาตรี สาขาการจัดการด้านคหกรรม

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรต่อยอดทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ ทางด้านคหกรรมที่นักเรียนมีอยู่เดิม หากแต่มีการเพิ่มเติมให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะในเชิงปฏิบัติ ภาวะทางผู้นำ และทักษะในการประกอบธุรกิจอื่นๆ มากขึ้น โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะให้ความสำคัญในเรื่อง การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกอบการ และความสามารถในด้านต่างๆที่มีความสำคัญต่อการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของตนเอง

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกที่นักเรียนเข้าศึกษาที่ B.H.M.S. นักเรียนจะได้ทำหน้าที่ในการควบคุมเจ้าหน้าที่ในส่วนงานคหกรรมในขั้นตอนการประกอบอาหาร โดยใช้ทักษะความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสาร การจัดการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่ดีเยี่ยม ซึ่งการศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาทางทฤษฎีอื่นๆ จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และความเชี่ยวชาญทางการประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆ เป็นอย่างมาก และในช่วงระยะเวลาที่สองของการศึกษาในหลักสูตรนี้ นักเรียนจะได้เข้ารับการฝึกงานแบบมีค่าตอบแทนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศอื่นๆ

Admission Requirement:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 or equivalent

    กุมภาพันธ์สิงหาคม

    Bachelor Degree Culinary Arts

    BA Degree Culinary Arts ปีที่สามและเป็นปีสุดท้าย ซึ่งนำไปสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศิลปะการทำอาหารสร้างจากความสามารถและประสบการณ์ด้านการทำอาหารที่มีอยู่ของนักเรียนเพื่อฝึกฝนทักษะในทางปฏิบัติความเป็นผู้นำและธุรกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จุดเด่นของโปรแกรมปีที่สามนี้รวมถึงการจัดการระหว่างวินัยในการดำเนินงานบริการอาหารรวมถึงการบริการลูกค้าการวางแผนและการจัดการทรัพยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อาหารโมเลกุลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและทีมการจัดการในห้องปฏิบัติการครัวช่วยให้การเรียนรู้ขั้นสูงสุดเพิ่มเติมในด้านทักษะที่หลากหลายก่อนที่นักเรียนจะก้าวไปสู่การฝึกอบรมในอุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายและการหางาน