Direct Entry Culinary Arts

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาสาขาการจัดการด้านคหกรรม

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านคหกรรมกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย  (ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับ และผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบ ECTS 60คะแนน โดยประมาณ (หรือผลการทดสอบ CATS 120 คะแนน).