Hospitality Management Programs

B.H.M.S. Diploma in Hospitality Management program ถูกออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าสู้แวดวงการโรงแรมและ hospitality ระดับโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพในสาขานี้

นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว

การศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้าน Hospitality Management สามารถศึกษาได้ที่ B.H.M.S. ที่เมือง Lucerne

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

Diploma in Business & Hospitality Management

Higher Diploma in Business & Hospitality Management

BA Degree Hospitality Management


อนุปริญญาโท

Postgraduate Diploma Hospitality Management

M.Sc. Degree in International Hospitality Management

Graduate Certificate in Hospitality Business Management

MBA Dual Degree


Get more information about Global Business Management Programs

There are different options to get more information.

Get info