3-year BA Hospitality Management

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย Robert Gordon University (RGU) ได้ออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีแบบ Fast Track ซึ่งไม่กระทบกับคุณภาพของการศึกษา ในสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ มอบวุฒิการศึกษาให้นักเรียน และทักษะให้มีศักยภาพความสามารถที่จำเป็นในการเข้าสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้กับอาชีพที่หลากหลายในอาชีพการบริหารและการโรงแรม  นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตร ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เช่นโครงงาน และงานวิจัย และรวมถึง การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง
ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเพิ่มความรู้และสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

ระยะเวลาการเรียน: 36 เดือน

Admission Requirements:

  • Secondary school's diploma
  • IELTS 5.0 or equivalent
  • Minimum 17 years of age

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาด้านการบริหารโรงแรมและการทำอาหาร - ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

Diploma: Hospitality Management (Year One)


ระดับอนุปริญญา ระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่ม โปรแกรม ของระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ  ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจอุตสาหกรรมการให้การบริการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้ โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงาน 4-6 เดือน แบบได้ค่าตอบแทนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจในด้านการบริหารการจัดการงานของอุตสาหกรรมโรงแรมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางและสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการทางธุรกิจและการจัดการที่สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งภาคเรียน 20 สัปดาห์และฝึกงาน 4-6 เดือนที่ได้รับค่าจ้างในสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ

Higher Diploma Hospitality Management (Year Two)


ปริญญาตรีปีที่2 ในสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ (6 เดือน) และการฝึกอบรมงานแบบมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์จำนวน 2 ช่วงเวลา แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน ในสวิตเซอร์หรือในต่างประเทศ

โปรแกรมปีที่ 2นี้  จะให้ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวและการบริหารการโรงแรม โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหางาน ในระดับนานาชาติถือว่าโปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลังจากจบโปรแกรมปีที่สองของ B.H.M.S. นักเรียนสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตร ปริญญาตรีทางด้าน สาขาการโรงแรมและการบริการ หรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจในปีสุดท้าย

BA Degree: Hotel & Hospitality Management (Year Three)


ปริญญาสาขา สาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ปีที่3 เป็นการศึกษาอย่างเข้มข้นด้วยระยะเวลาเรียน 20 สัปดาห์ และมีประสบการณ์การทำงาน 3-6 เดือน ในเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือบริษัทนานาชาติ B.H.M.S. มีหลักสูตร่วมกับมหาวัทยาลัย RGU ที่มอบปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีที่สาม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในองค์กรต่างๆได้มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน

Preparatory English


 Intensive course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง

B.H.M.S. แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
www.testpodium.com ( level 2 ) or
englishtest.duolingo.com

วันเปิดภาคการศึกษา

มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

Verlangen Sie unsere EU-Preise

Bachelor Degree Hospitality / Business or Culinary

1st Year Diploma

Course Fee26'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF34'500

2nd Year Higher Diploma

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

3rd Year Bachelor Diploma

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

M.SC. Dual Degree

M.Sc. Dual Degree

Course Fee28'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF36'500

MBA Dual Degree

MBA Dual Degree

Course Fee31'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF39'500

Combined M.Sc. - MBA Degrees

Combined M.Sc.

Course Fee44'400
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 15'400
Meals Plan2'700
Operating Expenses 23'000
Total Fee CHF56'000

Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary

PGD Hospitality/Culinary

Course Fee27'100
Application Fee500
Shared Standard Accommodation 13'600
Meals Plan1'800
Operating Expenses 22'500
Total Fee CHF35'500

Graduate Certificate

Graduate Certificate

Course Fee16'700
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF19'900

English Program

Preparatory English

Course Fee5'600
Application Fee -
Shared Standard Accommodation 11'800
Meals Plan900
Operating Expenses 2500
Total Fee CHF8'800
Course Fee Application Fee Shared Standard Accom. 1 Meals Plan Operating Expenses2 Total Fee CHF
Bachelor Degree Hospitality/Business or Culinary
1st Year Diploma 26'100 500 3'600 1'800 2'500 34'500
2nd Year Higher Diploma 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
3rd Year Bachelor Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
M.SC. Dual Degree
M.Sc. Dual Degree 28'100 500 3'600 1'800 2'500 36'500
 
MBA Dual Degree
MBA Dual Degree 31'100 500 3'600 1'800 2'500 39'500
 
Combined M.Sc. - MBA Degrees
Combined M.Sc. 44'400 500 5'400 2'700 3'000 56'000
 
Postgraduate Diploma Hospitality or Culinary
PGD Hospitality/Culinary 27'100 500 3'600 1'800 2'500 35'500
 
Graduate Certificate
Graduate Certificate 16'700 - 1'800 900 500 19'900
 
English Program
Preparatory English 5'600 - 1'800 900 500 8'800

Diploma in Business & Hospitality Management

Diploma in Business & Hospitality Management ในระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่มของระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจการบริหาร การจัดการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้ โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบเต็มรูปแบบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ อีก 4-6 เดือน

Higher Diploma in Business & Hospitality Management

Higher Diploma in Business & Hospitality Management ในระยะเวลา 2 ปีนี้ ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ โดยนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาตำแหน่งงานอาชีพในสายงานนี้ในระดับนานาชาติถือว่าโปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประกอบไปด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบเต็มรูปแบบในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน หลังจากจบโปรแกรมสองปีที่ B.H.M.S. Business & Hotel Management School นักเรียนยังสามารถตัดสินใจว่าจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาการบริหารการโรงแรมและการจัดการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี ในการบริหารธุรกิจในปีสุดท้าย

Bachelor Degree Hotel & Hospitality Management

BA Degree Hotel & Hospitality Management ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการโรงแรม ร้านอาหาร สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการคัดเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จขั้นสูงสุดในการศึกษา