3-year BA Hospitality Management

B.H.M.S. Business & Hotel Management School ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย Robert Gordon University (RGU) ได้ออกแบบหลักสูตรปริญญาตรีแบบ Fast Track ซึ่งไม่กระทบกับคุณภาพของการศึกษา ในสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ มอบวุฒิการศึกษาให้นักเรียน และทักษะให้มีศักยภาพความสามารถที่จำเป็นในการเข้าสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ และยังเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้กับอาชีพที่หลากหลายในอาชีพการบริหารและการโรงแรม  นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและสายอาชีพรวมถึงการฝึกอบรมความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในระดับสากล และนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาความรู้เฉพาะสำหรับการสร้างธุรกิจส่วนตัว
หลักสูตร ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้เช่นโครงงาน และงานวิจัย และรวมถึง การศึกษาดูงานจากสถานที่จริง ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยเพิ่มความรู้และสิ่งต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักเรียน

ระยะเวลาการเรียน: 36 เดือน

Admission Requirements:

  • Completed secondary school diploma
  • Completed B.H.M.S. Diploma or equivalent
  • IELTS 5.0 level or equivalent

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ข้อกำหนดภาษาอังกฤษ ทางโรงเรียนแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษาด้านการบริหารโรงแรมและการทำอาหาร - ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี

Diploma: Hospitality Management (Year One)


ระดับอนุปริญญา ระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่ม โปรแกรม ของระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ  ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจอุตสาหกรรมการให้การบริการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้ โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงาน 4-6 เดือน แบบได้ค่าตอบแทนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โปรแกรมนี้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเข้าใจในด้านการบริหารการจัดการงานของอุตสาหกรรมโรงแรมระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางและสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักการทางธุรกิจและการจัดการที่สำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งภาคเรียน 20 สัปดาห์และฝึกงาน 4-6 เดือนที่ได้รับค่าจ้างในสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ

Higher Diploma Hospitality Management (Year Two)


ปริญญาตรีปีที่2 ในสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ (6 เดือน) และการฝึกอบรมงานแบบมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์จำนวน 2 ช่วงเวลา แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน ในสวิตเซอร์หรือในต่างประเทศ

โปรแกรมปีที่ 2นี้  จะให้ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวและการบริหารการโรงแรม โดยนักเรียนจะได้เรียนวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหางาน ในระดับนานาชาติถือว่าโปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก หลังจากจบโปรแกรมปีที่สองของ B.H.M.S. นักเรียนสามารถตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนในหลักสูตร ปริญญาตรีทางด้าน สาขาการโรงแรมและการบริการ หรือปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจในปีสุดท้าย

BA Degree: Hotel & Hospitality Management (Year Three)


ปริญญาสาขา สาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ปีที่3 เป็นการศึกษาอย่างเข้มข้นด้วยระยะเวลาเรียน 20 สัปดาห์ และมีประสบการณ์การทำงาน 3-6 เดือน ในเมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หรือบริษัทนานาชาติ B.H.M.S. มีหลักสูตร่วมกับมหาวัทยาลัย RGU ที่มอบปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีที่สาม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในองค์กรต่างๆได้มากมายทั้งภาครัฐและเอกชน

Preparatory English


Intensive course เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อความต้องการในการเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรการศึกษาเฉพาะทาง

B.H.M.S. แบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบออนไลน์
www.testpodium.com ( level 2 ) or
englishtest.duolingo.com

วันเปิดภาคการศึกษา

มกราคมกุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมกรกฏาคมสิงหาคมกันยายนพฤศจิกายน

Diploma in Business & Hospitality Management

Diploma in Business & Hospitality Management ในระยะเวลา 1 ปีนี้เป็นโปรแกรมพิเศษในระดับแรกเริ่มของระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่กำลังมองหาโอกาสในการประกอบอาชีพในสายธุรกิจการบริหาร การจัดการและการท่องเที่ยว โดยโปรแกรมนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งในการปฏิบัติงานและการประกอบการ รวมทั้งข้อมูลสำคัญอื่นๆ ในอุตสาหกรรมธุรกิจการโรงแรมระดับสากล รวมทั้งปัจจัยสำคัญอื่นๆในธุรกิจนี้ โดยโปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบเต็มรูปแบบในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือในต่างประเทศ อีก 4-6 เดือน

Higher Diploma in Business & Hospitality Management

Higher Diploma in Business & Hospitality Management ในระยะเวลา 2 ปีนี้ ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการให้บริการ โดยนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาตำแหน่งงานอาชีพในสายงานนี้ในระดับนานาชาติถือว่าโปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประกอบไปด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบเต็มรูปแบบในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน หลังจากจบโปรแกรมสองปีที่ B.H.M.S. Business & Hotel Management School นักเรียนยังสามารถตัดสินใจว่าจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาการบริหารการโรงแรมและการจัดการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี ในการบริหารธุรกิจในปีสุดท้าย

Bachelor Degree Hotel & Hospitality Management

BA Degree Hotel & Hospitality Management ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการโรงแรม ร้านอาหาร สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการคัดเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จขั้นสูงสุดในการศึกษา