ปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบริหารการโรงแรม

ปริญญาตรี สาขาธุรกิจการบริหารการโรงแรม ปี3

หลักสูตร BA in Hotel and Hospitality Management ช่วยให้นักศึกษาทุกคน มีคุณสมบัติทางวิชาการที่น่าสนใจสำหรับนายจ้าง รวมถึงทักษะและความสามารถในการเข้าสู่โลกแห่งการทำงานและเครื่องมือ ที่สามารถนำไปใช้กับหลากหลายอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ ผู้สำเร็จการศึกษาอาจกลายเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานในองค์กรของรัฐและเอกชนได้หลากหลาย รวมถึงการทำงานที่หลากหลายเช่น โรงแรม สวนสนุก การประชุม นิทรรศการ และการจัดการงานอีเวนต์

Admission Requirements:

  • B.H.M.S. Higher Diploma or equivalent
  • IELTS 6.0 level or equivalent

กุมภาพันธ์สิงหาคมพฤศจิกายน

Bachelor Degree Hotel & Hospitality Management

BA Degree Hotel & Hospitality Management ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถในเชิงวิชาการ ที่ทำให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่น่าดึงดูดต่อผู้ประกอบการธุรกิจ โดยนักเรียนจะได้รับทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพในสายงานธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาอาจจะก้าวไปเป็นผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ที่มีความสามารถในการทำงานได้หลากหลายสายงานทั้งในองค์กรของรัฐบาล และเอกชน รวมทั้งอุตสาหกรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับการโรงแรม ร้านอาหาร สวนสนุก งานจัดการประชุม หรือสัมมนา นิทรรศการ และงานการจัดงานนอกสถานที่ต่างๆ โดยที่หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนการสอน หลากหลายรูปแบบ นักเรียนจะได้รับเนื้อหาหลักต่างๆ ผ่านการบรรยาย และการฝึกอบรม และหนังสือประกอบการเรียนอื่นๆ เป็นตัวเสริม ซึ่งนักเรียนสามารถค้นหาได้จากงานด้านพัฒนาสื่อการสอนของสถาบันได้ โดยได้มีการคัดเลือกใช้รูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นักเรียนประสบผลสำเร็จขั้นสูงสุดในการศึกษา