ปริญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจการบริการระหว่างประเทศ

โปรแกรม
หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจ เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ที่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ด้านวิชาชีพ หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการจัดการทรัพยากรบุคคล ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ซึ่งหลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาความรู้ระดับสูงและเป็นนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีระเบียบวินัยที่เหมาะสมในฐานะผู้จัดการ เจ้าของกิจการในกิจการบริการ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

Admission Requirements

 • Bachelor Degree in any discipline, or B.H.M.S.
  PG Diploma, or RGU Graduate Certificate
 • IELTS 6.0 or equivalent

  โครงการวิจัย / วิทยานิพนธ์
  เพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาจะต้องดำเนินโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ที่จัดทำในช่วงระหว่างการฝึกอบรมงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อการบริการตามหัวข้อที่เลือกได้ด้วยตนเอง

  กุมภาพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมพฤศจิกายน

  M.Sc. International Hospitality Business Management

  M.Sc. International Hospitality Business Management หลักสูตรปริญญาโท เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ต้องการพัฒนาอาชีพที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการจัดการองค์กร ด้วยคุณสมบัติที่สูงขึ้น ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในอาชีพ นักเรียนจะได้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถที่จำเป็นสำหรับอาชีพ ที่ต้องใช้ในด้านการบริหารการจัดการ