Preparatory English / English Foundation Program

โปรแกรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ(PEP)  ระยะเวลาเรียน 10 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อนักศึกษาสาขา hospitality, global หรือ culinary ที่มีผลภาษาอังกฤษไม่ผ่านเงื่อนไขของหลักสูตรที่ต้องการจะเข้าศึกษา

โปรแกรมนี้มี 3 ระดับเพื่อให้มั่นใจว่าจะนักศึกษาแต่ละคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ก่อนที่จะเข้าเรียนตามหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา โปรแกรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ(PEP) เป็นหลักสูตรที่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงทักษะทางวิชาการที่สำคัญ เช่น กระระดมสมอง การสรุปความ การร่างและการจัดโครงสร้างรูปประโยค โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา 10 สัปดาห์

โปรแกรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษของเรานั้นจะใช้เวลา 15-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และการจัดห้องเรียนขนาดเล็กช่วยให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาแต่ละคนได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาทั้ง4อย่าง นักศึกษาที่จะเข้าเรียนโปรแกรมนี้จะต้องมาจากประเทศที่ไม่มีข้อจำกัดในด้านการขอวีซ่านักเรียนของประเทศสวิสเซอร์แลนด์