Business and Hotel Management School - Luzern Switzerland

Switzerland Tourism Member
Step by Step

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 : แบบฟอร์มใบสมัคร

กรอกใบสมัคร BHMS application form

ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ (เอกสารจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยมีตราประทับรับองอย่างเป็นทางการ) มาที่ที่ทำการตัวแทนระดับภูมิภาคของโรงเรียน BHMS ณ ภูมิภาคที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ หรือส่งไปที่ตัวแทนด้านการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาของ BHMS

  • ประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรี) หรือใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี (สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาโท)
  • ผลการทดสอบ IELTS, TOEFL, TestPodium หรือผลการทดสอบอื่นๆที่เทียบท่า
  • ใบรับรองผลการศึกษา
  • หนังสือรับรองจากที่ทำงาน (ถ้ามี)
  • จดหมายแสดงความต้องการและแรงบรรดาลใจในการเข้าศึกษา
  • สำเนาหนังสือเดินทาง

 

ขั้นตอนที่ 2 : จดหมายยืนยันการรับเข้าศึกษา

หากเอกสารผ่านการพิจารณา และหลักสูตรการศึกษาที่ผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษานั้นยังสามารถรับนักเรียนได้ เราจะส่งจดหมายตอบรับการรับเข้าศึกษาให้แก่นักเรียนภายใน 72 ชั่วโมง

หลังจากที่ผู้สมัครได้รับจดหมายยืนยันการรับเข้าศึกษาแล้ว ทางโรงเรียนจะขอให้ผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งผู้สมัครสามารถติดต่อโรงเรียน BHMS ที่เมืองลูเซิร์น หรือที่ทำการตัวแทนระดับภูมิภาคของโรงเรียนในเรื่องการชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในประเทศของนักเรียนได้

ขั้นตอนที่ 3: การยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมและการขอวีซ่า

ใบเสร็จการชำระค่าธรรมเนียมและการลงทะเบียนจะถูกส่งไปยังนักเรียนทันทีที่ทางโรงเรียนได้รับการชำระค่าธรรมนียมแรกเข้า

ซึ่งในขั้นตอนนี้ นักรียนจะต้องติดต่อสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่ ผ่านทางที่ทำการตัวแทนระดับภูมิภาคของ BHMS หรือตัวแทนด้านการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาของ BHMS เพื่อการยื่นเอกสารนัดวันเวลาขอสัมภาษณ์วีซ่าประเภทนักเรียน

สำหรับค่าเล่าเรียนในการเข้าศึกษาที่โรงเรียนในปีแรก นักเรียนจะต้องดำเนินการชำระหลังค่าธรรมเนียมดังกล่าวหลังจากที่ทางโรงเรียน BHMS ได้ยืนยันการออกวีซ่าของนักเรียน ซึ่งจะต้องชำระอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา

ซึ่งเมื่อทางโรงเรียนได้รับการชำระค่าเล่าเรียนครบถ้วนแล้ว โรงเรียนจะทำการออกจดหมาย NOC (No Open Cost) และจะทำการจัดส่งไปยังสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศที่นักเรียนอาศัยอยู่โดยตรง เพื่อที่นักเรียนจะได้รับตราประทับวีซ่า หลังจากนั้นนักเรียนอาจทำการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางมายังเมืองซูริคที่จะมีตัวแทนของโรงเรียนรอรับนักเรียนเพื่อส่งนักเรียนไปยังที่พักของนักเรียนในลูเซิร์นต่อไป