Business and Hotel Management School - Luzern Switzerland

Switzerland Tourism Member
Direct Entry Culinary Arts - BHMS Lucerne

Direct Entry Culinary Arts

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาสาขาการจัดการด้านคหกรรม

หลักเกณฑ์การเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านคหกรรมกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเดียวกันนี้อย่างน้อย ปีการศึกษา (ซึ่งต้องเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร) จากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับ และผู้สมัครจะต้องมีผลการทดสอบ ECTS 60คะแนน โดยประมาณ (หรือผลการทดสอบ CATS 120 คะแนน)

Please contact us for more information