Business and Hotel Management School - Luzern Switzerland

Switzerland Tourism Member
Higher Diploma in Hospitality Management

Higher Diploma Hospitality Management

Two-year Higher Diploma Program in Hospitality Management

(Bachelor of Arts Degree - stage two)

อนุปริญญาขั้นสูงสาขาการจัดการด้านการบริหารการโรงแรม ปี2

(ขั้นที่สองสู่การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต)

โปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ ครอบคลุมความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในธุรกิจสาขาการท่องเที่ยวและการบริหารการโรงแรม โดยนักเรียนจะได้เรียนรายวิชาที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ เช่น การบัญชี การขาย และการตลาด รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักเรียนผู้ที่สนใจ และกำลังมองหาตำแหน่งงานอาชีพในสายงานนี้ในระดับนานาชาติถือว่าโปรแกรมระยะเวลา 2 ปีนี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยประกอบไปด้วย การศึกษาในชั้นเรียนระยะเวลา 20 สัปดาห์ และการฝึกอบรมงานแบบมีรายได้ในสวิตเซอร์แลนด์จำนวน 2 ช่วงเวลา แต่ละช่วงแบ่งเป็น ระยะเวลา 4-6 เดือน