Business and Hotel Management School - Luzern Switzerland

Switzerland Tourism Member

เกี่ยวกับเรา

BHMS Business & Hotel Management School (โรงรียนการบริหารจัดการธุรกิจและการโรงแรม BHMS) ตั้งอยู่ที่เมืองลูเซิร์น  และเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษา Benedict Switzerland ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา และเติบโตจนกลายเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดย  BHMSเปิดสอนหลักสูตรการบริหารจัดการ ธุรกิจการโรงแรมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 600 คนต่อปี ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง สู่โอกาสการทำงานในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบริการซึ่งมีการเติบโตสูงที่สุดในตลาดแรงงานโลก