Business and Hotel Management School - Luzern Switzerland

Switzerland Tourism Member
Postgraduate Diploma

Postgraduate Diploma Hospitality Management

The BHMS University Centre Postgraduate Diploma in International Hospitality Business Management

อนุปริญญาโทการจัดการด้านการให้บริการ

โปรแกรมอนุปริญญาโท ระยะเวลา 1 ปีนี้ ได้ออกแบบขึ้นสำหรับบัณฑิต และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสายงานหรือ เพื่อโอกาสในการเข้าสู่งานในอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยว และการโรงแรม โดยที่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจ รวมทั้งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับสายงานของนักเรียนในอนาคตนอกจากนี้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในธุรกิจนี้ทั่วโลก ในศตวรรษที่ 21 อย่างกว้างขวาง และปราศจากอคติทางชาติพันธุ์ และในขณะเดียวกัน นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาชีพการงานของนักเรียนในอนาคต

Integral Paid Industry Training
ระยะเวลาการฝึกงานฝึกอบรมงาน 4-6 เดือน เป็นโอกาสการเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และทัศนคติของมืออาชีพ ในระหว่างการการฝึกอบรมงานแบบได้ค่าตอบแทนในสวิตเซอร์แลนด์ 2.212 CHF

Dual Award (subject to validation)
Upon successful completion of the four Reobert Gordon University modules, students are entitled to receive a Graduate Certificate in Hospitality Business Management from the Robert Gordon University as a dual award.